Impressie informatieavond Bottendaal Aardgasvrij 28 november

Een grote opkomst
De informatiebijeenkomst werd druk bezocht. Er zijn ruim 100 bewoners op af gekomen, voor het overgrote deel particuliere huiseigenaren. Veel mensen waren nog niet eerder naar een bijeenkomst over aardgasvrij Bottendaal geweest.

Start van de avond
Om te beginnen is Erik Maessen, de gemeentelijk projectleider geïnterviewd over waar de gemeente op dit moment mee bezig is met betrekking tot dit onderwerp. Hij gaf uitleg over de gemeentelijke warmtevisie die afgelopen september door de gemeenteraad is vastgesteld. De nota is te vinden via:

https://www.nijmegen.nl/fileadmin/bestanden/bestuur/bestuursdossiers/Nijmegen-aardgasvrij/Warmtevisie-Nijmegen-2018-180626.pdf

Vervolgens is toegelicht dat er op dit moment gewerkt wordt aan het opstellen van een wijkwarmteplan (WWP). Uiteindelijk wordt dit WWP door de gemeenteraad vastgesteld en vormt het de basis voor het daadwerkelijk realiseren van aardgasvrij Bottendaal.  Aan het WWP kunnen bewoners en andere belanghebbenden ook rechten ontlenen.

Om een goed en door de wijk gedragen plan te kunnen maken werkt de gemeente intensief samen met alle belanghebbenden zoals bewoners, de woningcorporaties en de netbeheerder. De ondernemers in de wijk worden in 2019 ook betrokken.

Werkgroepen
Naar aanleiding van de eerste bewonersbijeenkomst in maart heeft zich een aantal bewoners aangemeld om actief mee te werken en input te leveren aan het WWP. Zij hebben zich verdeeld over 4 werkgroepen die zich bezighouden met de thema’s als mensen, huizen, techniek en financiën. De deelnemers nemen op eigen titel deel aan dit proces en kunnen niet gezien worden als vertegenwoordiging van de hele wijk. Wel hoopt de gemeente dat door het kritisch meedenken van de bewoners in de werkgroepen, we van veel verschillende vragen en zorgen die er in de wijk spelen op de hoogte raken. Input van bewoners is altijd welkom!

Na de toelichting van de gemeente hebben de werkgroepen en leden daarvan zich voorgesteld en gepresenteerd. Wat is er nu al aan informatie tot hun beschikking gekomen? Hoe willen wij verder gaan werken? Waar kunnen wij nog hulp gebruiken? Er is een duidelijke oproep aan de bewoners gedaan om zich aan te sluiten bij een of meerdere werkgroepen. Duidelijk is dat alle groepen op dit moment nog in de oriëntatiefase zitten.

De aanwezige bewoners hebben de werkgroepen nog suggesties meegegeven zoals het betrekken van niet-Nederlanders en studenten, het op korte termijn starten met collectieve isolatie omdat anders er te lang gewacht gaat worden en ook om rekening te houden met ontwikkelingen op het gebied van waterstof en biogas e.d.

Afsluiting
Ter afsluiting heeft Erik Maessen aangegeven wat er de komende tijd op stapel staat. Er worden in 2019 meerdere wijk- en themabijeenkomsten georganiseerd om zoveel mogelijk buurtbewoners mee te nemen in de planontwikkeling. De thema’s die aan de orde komen zijn bij voorbeeld mogelijkheden voor monumenten, financieringsmodellen, energiecoöperaties e.d.

 

Voor een volledige presentatie van  deze avond (inclusief de presentaties van de werkgroepen) vindt u hier:
Presentatie Bottendaal bewonersavond 28 november 2018 004

Verder hebben we een overzicht van meest gestelde vragen opgesteld:  https://www.duurzaamwonenplus.nl/vraag-en-antwoord-aardgasvrij/

 

Wilt u zich nog aansluiten bij één of meerdere werkgroepen of heeft u suggesties dan kunt u dat mailen aan info@duurzaamwonenplus.nl.

Het was een vruchtbare avond, de sfeer was goed! Er zijn nog steeds veel vragen onbeantwoord gebleven, maar al doende gaan we steeds meer antwoorden vinden. We danken u voor uw komst en het constructieve, kritische meedenken. Dat geeft energie voor het vervolg!